תקנון מפרסם


מבוא:

"החברה" - זאפ גרופ בע"מ המחזיקה באתרים חוגל וחוג להלן-

זאפ גרופ בע"מ, ח.פ. 510503675

רח' הסיבים 25, פתח תקווה

טל': *8522, פקס': 03-7532201, דוא"ל: contacthoogel@d.co.il

"המזמין" – האדם או התאגיד או בית העסק אשר אישרו את ההזמנה בדואר האלקטרוני אשר נשלח אליהם.


 1. תוקפו של הסכם זה הינו למספר החודשים המצוין בדואר האלקטרוני אשר נשלח למזמין (להלן- "תקופת הסכם"). הסכם זה יתחדש מאליו. במידה והמזמין מעוניין לסיים את ההתקשרות בין הצדדים, עליו להודיע על כך בכתב ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד סיום תקופת ההסכם ובלבד שהמזמין חתם על "טופס ביטול עסקה" בנוסח המקובל אצל החברה, וביטול העסקה אושר ע"י החברה.
 2. פרטי ההזמנה המפורטים במכתב אשר נשלח למזמין מהווים חלק בלתי נפרד ממנה וכל שינוי או תוספת בתנאי ההזמנה יעשו בכתב, יחתמו ע"י המזמין ויאושרו בכתב ע"י החברה.
 3. תאריך תחילת הפרסום הינו ביום אישור העסקה אלא אם צוין אחרת בהזמנה. באחריות המזמין להעביר לחברה את כל התכנים ו/או הפרטים הנדרשים על פי הגדרות החברה ואי העברתם על ידי המזמין, אינו דוחה תאריך זה, העלאת התכנים תבוצע במסגרת כ 3 ימי עסקים.
 4. החברה רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להכניס שינויים, לערוך ולהתאים את התכנים באתר וכן לשנות את צורת הפרסום ופריסתו, תוך מיקומם מחדש, בהתאם לכללים שיונהגו על ידי החברה מעת לעת.
 5. לחברה הזכות שלא לפרסם ו/או להציג תוכן ו/או פרסום שהועבר אליה - וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. אי תשלום במועד של מחיר הפרסום, כולו או חלקו, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות ולהסיר את התכנים - וזאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות החברה על פי כל דין.
 7. המזמין מצהיר ומתחייב כי כל התכנים שהועברו ו/או שיועברו על ידו מעת לעת הינם בבעלותו החוקית וכי הוא זכאי לעשות בהם שימוש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המזמין מצהיר כי הוא רשאי לעשות שימוש בכל השמות וסימני המסחר וכי אינו מפר כל דין ו/או הסכם כלשהו עם צדדים שלישיים.
 8. המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כי כל התכנים שהועברו ו/או יועברו על ידו מעת לעת הינם בהתאם לכל דין ואין בהם להוות לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת איסורי פרסום, פרסומי המרדה והסתה, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר. המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או הוצאה שייגרמו לה ושעילתם בגין התכנים ו/או בגין פעולותיו ו/או מחדליו של המזמין.
 9. המזמין מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, בגין כל ההוצאות והנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שנבעו מדרישה ו/או תביעה שהוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה, בטענה, כי הפרסום שהוזמן או חלקו, מהווים פגיעה בזכות כלשהי של צד ג׳ ו/או כל טענה או תביעה אחרת.
 10. עם העברת התכנים להצגה באתר, המזמין נותן בזאת לחברה הרשאה שאינה מוגבלת בזמן, להציג ולהפיץ את התכנים באתרי החברה ובאתרי אינטרנט נוספים במסגרת שיתופי פעולה ו/או בכל צורת מדיה אחרת ושונה, כפי שתחליט החברה.
 11. המזמין מצהיר ומאשר בזאת כי כל זכויות היוצרים בחומרים שהפיקה החברה, יהיו שייכות לה בלבד וכי היא החברה רשאית לעשות בהם שימוש דומה ו/או זהה לצורכי פרסום אחרים. המזמין אינו ראשי לעשות שימוש בחומרים שהפיקה החברה – מבלי שיקבל אישורה לכך - מראש ובכתב.
 12. החברה אינה אחראית על תכנים המועלים לאתר ע"י המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות הנמצאות באתר, כגון: הודעות בפורומים, מודעות ממומנות מסוגים שונים, המלצות גולשים, טוקבקים וכד'.
 13. החברה אינה אחראית כלפי המזמין ו/או כל צד שלישי אחר בגין אובדן הכנסות או נזקים ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהשימוש ו/או מאי היכולת לעשות שימוש בשירותים השונים של החברה. הצדדים מסכימים כי בכל מקרה, הפיצוי ו/או ההחזר הכספי המקסימלי שניתן יהיה לקבל יהיה על פי הסכום ששולם בפועל בהזמנה זו.
 14. על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בטופס ההזמנה, יחוייב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע"י בנק ישראל.
 15. במקרה של תשלום בהמחאות דחויות, רק פירעון בפועל של ההמחאות יחשב כתשלום ע"ח מחיר הפרסום.
 16. מוסכם כי במקרה של ביטול ההזמנה ע"י המזמין, המזמין יהיה חייב במלוא התשלום על הפרסום שבוצע בפועל ובתוספת סכום של 30% מיתרת סכום שווי ההזמנה, במידה והמזמין זכה להנחה על חבילת פרסום \ תקופת התחייבות \ מבצעים שונים, התשלום בפועל יהיה על פי מחיר המחירון ללא ההנחה לה זכה.
 17. המזמין מאשר כי ידוע לו שמחירון החברה על פי הסכם זה נתון לשינויים הנובעים משינוי במחירים המשולמים על ידי החברה לאמצעי התפוצה השונים. מוסכם כי לחברה תהא הזכות להעלות מחירים המפורטים במחירון וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בעיניין זה.
 18. במקרה של הזמנת אתר אינטרנט ו/או סרט תדמית מובהר כי תכולת העבודה הנרכשת ועלויות התחזוקה והשירות כפופים במלואם לתנאי ההזמנה של החברה ו/או הספק החיצוני המבצע את העבודה, וכי למזמין לא תהיה טענה נגד החברה בגין שירותים ועלויות אלו אשר לא ניתנים כלל לביטול.
 19. כל שינוי ו/או תוספת שיבקש לערוך המזמין לפרסום, לאתר ו/או לסרט ו/או באנר לאחר אישור ההזמנה הסופית, יחייב את המזמין בעלות ו/או תוספת על פי מחירון החברה המתעדכן מעת לעת.
 20. הלקוח מסכים כי הנתונים המופיעים בדוחות של מערכות המדידה הפרסום של החברה ישמשו כהוכחה למתן השירותים ללקוח על פי ההזמנה, ובכל מקרה של מחלוקת, הנתונים המופיעים במערכות אלו הם הנתונים הקובעים.
 21. במידה ויש ברשות המזמין קטעי וידאו שלא צולמו ע"י החברה וברצונו לעשות בהם שימוש, עליו לדאוג לקבל אישור על זכויות היוצרים, העברת תכנים אלו לחברה מהווים אישור לבעלות זכויות היוצרים של המזמין.
 22. במקרים בהם הפרסום יכלול מספר חכם (מספר טלפון לשיחות נכנסות בלבד שיוקצה על ידי החברה לצורך הפרסום בלבד, אשר יופיע בפרסום ויאפשר קישור למספר הטלפון הקיים של הלקוח שפרטיו ימסרו במסגרת ההזמנה.) יחולו ההוראות בסעיפים, 25,26,27,28
 23. המזמין נותן הרשאה לחברה לפרסם באתרי האינטרנט ו/או מספר חכם במקום מספרי הטלפון הישירים של המזמין. החברה תהא רשאית לשנות את המספר החכם בכל עת, בין היתר, במקרים בהם יוחלף ספק התקשורת.
 24. ידוע למזמין כי המספר החכם מסופק על-ידי ספק תקשורת וכי ניתוב השיחה כרוך בשירות הניתן על-ידי צד שלישי. לפיכך, ייתכנו שיבושים במקטעי תקשורת שונים, אשר אינם בשליטתה של החברה, והחברה לא תהא אחראית לשיבושים כלשהם.
 25. המזמין מצהיר כי ידוע לו שהמספר החכם אינו שייך למזמין ולא יירשם בבעלותו בצורה כלשהי וכי השימוש היחיד יהיה במסגרת הפרסום על פי הזמנה זו ובמשך תקופת הפרסום בלבד.
 26. המזמין מסכים בזאת שהחברה תנהל רישום של שיחות הטלפון הנכנסות דרך המספר החכם ושהנתונים יהיו ברשותה של החברה ובבעלותה. החברה תהא רשאית להפעיל מענה קולי בזמן העברת השיחה מהמספר החכם למספר הטלפון של המזמין ולהציג בו תכנים שיווקיים ותדמיתיים.
 27. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לכל צד ג' וללא כל צורך בקבלת הסכמת הלקוח. הלקוח אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו אלא אם קיבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
 28. מקום השיפוט והסמכות הבלעדית בכל עניין ו/או מחלוקת הנוגעים להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.